Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Στο Διδακτικό Αντικείμενο Των Προκηρυσσόμενων Θέσεων

/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Στο Διδακτικό Αντικείμενο Των Προκηρυσσόμενων Θέσεων
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Στο Διδακτικό Αντικείμενο Των Προκηρυσσόμενων Θέσεων 2020-11-27T14:38:51+00:00

Χρονική Διάρκεια

400 ώρες και 800 ώρες

Γενικές Πληροφορίες

Το Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στο Διδακτικό Αντικείμενο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια, προκειμένου ο εκπαιδευτικός και ο εκάστοτε επαγγελματίας να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και δημιουργικά τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας. Μέσα από τη μελέτη των συγκεκριμένων ενοτήτων θα παρουσιαστούν οι θεμελιώδεις αρχές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση, καθώς και ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών σε πλαίσια γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Θα δοθεί έμφαση στη σημασία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και στις έννοιες της διαθεματικότητας και των σχεδίων εργασίας. Τέλος, θα αναλυθούν τα στάδια οργάνωσης και σχεδίασης της διδασκαλίας και θα παρουσιαστούν ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια, ώστε να μετουσιωθεί η θεωρία σε πράξη.

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, όπως στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα παροτρύνει τους καταρτιζόμενους στην επιλογή και αποτελεσματική εφαρμογή τεχνικών ενεργητικής μάθησης και θα τους εφοδιάσει με τις βασικές αρχές της διαφοροποίησης και του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση.Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή.

Σε ποιους απευθύνεται

 1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 2. σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Εκπαιδευτές σε Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).
 3. σε στελέχη Δομών Δια Βίου Μάθησης.
 4. σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 5. σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων.
 6. σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 7. σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε μεταλυκειακή βαθμίδα.
 8. σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.
 9. σε γονείς.
 10. σε ψυχολόγους.
 11. σε κοινωνιολόγους.
 12. σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε Δομές Δια Βίου Μάθησης και επιχειρήσεις ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Καριέρας ή/και ως Στελέχη στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρήσεων και Πολυεθνικών.

13. σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ).

Γιατί να το παρακολουθήσω

-Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (ΚΔΒΜ επιπέδου 2, Ι.Ε.Κ., Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια κ.λπ.).

Ενότητες

Ενότητα 1: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

 • Εννοιολογικές Προσεγγίσεις Διαφοροποίησης
 • Οφέλη/Πλεονεκτήματα Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
 • Προϋποθέσεις και Χαρακτηριστικά Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
 • Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Η Σημασία της Αξιολόγησης στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Η Συμβολή των ΤΠΕ στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Τομείς Παρέμβασης Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Ενότητα 2: Νέες Τεχνολογίες στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση

 • Υποστηρικτές Ένταξης Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
 • Κατακριτές Ένταξης Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Οφέλη Νέων Τεχνολογιών στη
 • Εκπαίδευση
 • Οφέλη Νέων Τεχνολογιών Νέων Τεχνολογιών σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρία: σε Μαθητές με ΔΕΠΥ, σε Τυφλούς και Μερικώς Βλέποντες Μαθητές, σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, σε Κωφούς/Βαρήκοους Μαθητές και σε Άτομα με Αυτισμό
 • Καθολικός Σχεδιασμός Για τη Μάθηση και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες
 • Δυσκολίες και Εμπόδια Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Ενότητα 3: Οργάνωση και Σχεδίαση του Μαθήματος

 • Οι 3 Φάσεις της Διδασκαλίας: Σχεδιασμός, Διεξαγωγή (σε 4 φάσεις) και Αξιολόγηση
 • Σχεδιασμός της Διδασκαλίας: Τι, Ποιον και Πώς Διδάσκω
 • Διερεύνηση των Μαθησιακών Δυσκολιών – Ανάλυση των Εκπαιδευτικών Αναγκών
 • Προσδιορισμός Διδακτικού Σκοπού – Διδακτικών Στόχων
 • Γιατί Χρειάζεται ο Προσδιορισμός των Διδακτικών Στόχων
 • Σύνθεση – Διατύπωση των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων (Διδακτικών Στόχων)
 • Σχεδιασμός του Περιεχομένου και της Μεθοδολογίας
 • Η Σημασία των Ρημάτων που Χρησιμοποιούνται για την Περιγραφή Κάθε Στόχου
 • Παράδειγμα Σχεδιασμού Σταδίων
 • Ο Χειρισμός του Χρόνου ü Δραστηριότητες και Ασκήσεις – Γενικά Παραδείγματα
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση, Πρακτική Άσκηση, Μελέτη περίπτωσης, Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Συζήτηση, Χιονοστιβάδα, Καταιγισμός ιδεών, Επίδειξη, Ομαδικές εργασίες, Πειραματισμός, Αξιολόγηση, Παίξιμο ρόλων
 • Η Διεξαγωγή της Διδασκαλίας σε 4 Φάσεις

Ενότητα 4: Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία

 • Ορισμός Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας
 • Γενικές Πληροφορίες
 • Στην Πράξη η Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία
 • Προϋποθέσεις Επιτυχίας της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας
 • Τα Οφέλη της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας
 • Οι Δυσκολίες της Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας
 • Η Έννοια της Ομαδοσυνεργατικής Μάθησης και Διδασκαλίας – Οι Σκοποί της Ομαδοσυνεργατικής Μάθησης και Διδασκαλίας
 • Ο Σχηματισμός των Ομάδων ü Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Ενότητα 5: Διαθεματικότητα και Βιωματική – Επικοινωνιακή Μάθηση

 • Διαθεματικότητα και Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα – Τα αίτια του Διαλόγου
 • Η Διαθεματικότητα Ως Καινοτόμος Δράση
 • Η Διαθεματικότητα και ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών
 • Διαθεματικότητα και η Σύγχυση ως Προς τη Σημασία του Όρου
 • Διαθεματικότητα και Διεπιστημονικότητα
 • Η Επιλογή των Θεματικών Ενοτήτων
 • Διαφωνίες ως Προς τη Διαθεματικότητα – Επιχειρήματα Υπέρ της Διαθεματικότητας
 • Διαθεματικότητα και Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία
 • Διαθεματικότητα και Παιδοκεντρισμός
 • Ευέλικτη Ζώνη και Σχολική Ζωή
 • Διαθεματικότητα και Μέθοδος Project
 • Η Πορεία Δράσης της Μεθόδου Project: Αναζήτηση και Διερεύνηση της Θεματικής Ενότητας, Σχεδιασμός της Δράσης, Εφαρμογή/Υλοποίηση του Σχεδιασμού,
 • Αξιολόγηση και Διάχυση του Προϊόντος
 • Μέθοδος Project και Βιωματική – Επικοινωνιακή Μάθηση
 • Βιωματική – Επικοινωνιακή Μάθηση και ο Ρόλος του Μαθητή Παραδείγματα Διαθεματικότητας

Ενότητα 6: Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 • Φορείς-Οργανισμοί που Παρέχουν Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 • Παραδείγματα Πληθυσμών Στόχων
 • Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών και η Σημασία της
 • Βασικά Στοιχεία για τον Πληθυσμό Στόχο
 • Ο Σκοπός των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Οι Επιμέρους Στόχοι των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Προβλήματα που Μπορεί να Ανακύψουν σε Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ü Είδη – Μορφές Αξιολόγησης

Ενότητα 7: Διδακτικό Υλικό και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 • Ο Σχεδιασμός και η Δημιουργία του Διδακτικού Υλικού
 • Η ποιότητα του Εκπαιδευτικού Υλικού και οι Παράγοντες από τους οποίους Εξαρτάται
 • Τα Κριτήρια Σχεδιασμού του Παιδαγωγικού Υλικού
 • Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Διδακτικού Υλικού
 • Τα Συστατικά του Πολυμορφικού-Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Η Σημασία των Ασκήσεων-Δραστηριοτήτων ü Κριτήρια Καταλληλότητας Εκπαιδευτικού Υλικού

Ενότητα 8: Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 • Εισαγωγικές Έννοιες
 • Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Ορισμός και οι Ανάγκες που Καλύπτει
 • Οι Θεωρητικοί της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Holmberg, Perraton, Keegan
 • Φορείς Υλοποίησης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
 • Τα Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Προγράμματα του (Πρώην) Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
 • Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle
 • Έννοια, Μορφές, Διαδικασίες και Μέσα Αξιολόγησης
 • Το Αντικείμενο της Αξιολόγησης
 • Μέθοδος Αξιολόγησης Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων
 • Προτάσεις – Μελλοντικές Κατευθύνσεις-Επεκτάσεις
 • Στόχοι Εκπαιδευτικού Υλικού – Παιδαγωγικές Οδηγίες Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού

Ενότητα 9: Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση

 • Ορισμός Καθολικού Σχεδιασμού – Ορισμός και Στόχος Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
 • Η Πρόκληση που Θέτει ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση
 • Βασικές Αρχές Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
 • Κατευθυντήριες Γραμμές Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
 • Οφέλη Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση

Ενότητα 10: Εκπαιδευτικά Σενάρια (educational scenarios)

 • Ορισμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου
 • Τι Δεν Είναι Ένα Σενάριο Μάθησης
 • Τι Είναι Ένα Σενάριο Μάθησης
 • Τα Οφέλη του Καλού Σεναρίου Μάθησης
 • Συνέπειες Ανεπιτυχούς Σχεδιασμού
 • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (educational activities)
 • Η Ανατομία Ενός Σεναρίου Μάθησης: 1. Ταυτότητα, 2. Περίληψη και Σκεπτικό, 3. Γνωστικό αντικείμενο, 4. Παιδαγωγικό Σκεπτικό, 5. Χρονισμός και Διάρκεια, 6. Συνεργασία και Συντονισμός, 7. Οργάνωση τάξης, 8. Διαδικασία, 9. Παραλλαγές, 10. Μέσα και Υλικά, 11. Βιβλιογραφία
 • Κριτική Προσέγγιση του Σεναρίου και της Εφαρμογής του
 • Συγγραφή και Αξιολόγηση Σεναρίου
 • Παραδείγματα Διδακτικών Σεναρίων στην Πληροφορική
Call Now Button