Τούρκικα

Τούρκικα 2016-12-19T09:35:39+00:00
ΠΤΥΧΙΑ

TEMEL

Temel 2 – KATILIM BELGESİ (A1)

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά μια πρώτη εξοικείωση με την τουρκική γλώσσα. Παράλληλα, μαθαίνει για τον τρόπο ζωής στη σύγχρονη Τουρκία και έρχεται σε επαφή με την κουλτούρα της. Πέρα από το αλφάβητο, διδάσκεται τις βασικές γραμματικές δομές και έναν ικανοποιητικό όγκο λεξιλογίου. Στόχος είναι να μπορεί να κατανοεί και να συμμετέχει σε καταστάσεις της καθημερινότητας, όπως να απευθύνει χαιρετισμούς, να κάνει συστάσεις, να συμμετέχει σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, να κάνει δοσοληψίες σε ένα κατάστημα κ.ά.

Temel 4 – SERTİFİKA (A2)

Ο κάτοχος του διπλώματος αυτού διδάσκεται σύνθετα γραμματικά φαινόμενα, ενώ παράλληλα είναι ικανός να συνθέτει απλά κείμενα. Το λεξιλόγιό του εμπλουτίζεται και είναι πλέον σε θέση να επικοινωνεί σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων της καθημερινότητας.

Orta

Τα μαθήματα αυτού του επιπέδου αποβλέπουν στην εκμάθηση δυσκολότερων γραμματικών και συντακτικών δομών της τουρκικής γλώσσας. Επιπλέον, επεκτείνεται η γνώση του λεξιλογίου, διδάσκονται ιδιωματισμοί, και βελτιώνεται η έκφραση μέσω γραπτού λόγου. Στόχος είναι ο σπουδαστής να μπορεί να συνθέτει σύντομα μικρές περιγραφικές εκθέσεις και να κατανοεί σε μεγάλο βαθμό άρθρα από περιοδικά και εφημερίδες. Τέλος, σε επίπεδο προφορικού λόγου αναμένεται να είναι ικανός να επικοινωνεί με ευχέρεια σε πιο σύνθετες καταστάσεις της καθημερινότητας, όπως συναλλαγές με υπηρεσίες, χρήση μέσων μεταφοράς, συνομιλίες σε ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια κ.ά.

Yüksek 2 – SERTİFİKA (B2)

Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής τελειοποιεί τις γνώσεις του στα Τουρκικά. Επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η βελτίωση της προφοράς, η εκμάθηση πιο σύνθετων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο σπουδαστής τελειώνοντας αυτόν τον κύκλο μαθημάτων είναι σε θέση να εκφράζει την προσωπική του άποψη για μια ποικιλία θεμάτων.

Yüksek 4 – SERTİFİKA (C1)

Ο κάτοχος του διπλώματος αυτού είναι σε θέση να χειριστεί τη γλώσσα ελεύθερα σε επίπεδο που προσεγγίζει τη μητρική. Ο σπουδαστής αυτού του επιπέδου είναι πλήρως εξοικειωμένος με την τουρκική γλώσσα και μπορεί να εκφραστεί με σαφήνεια επί παντός επιστητού.

Call Now Button