Σεμινάρια Εσωτερικού Ελέγχου

/Σεμινάρια Εσωτερικού Ελέγχου
Σεμινάρια Εσωτερικού Ελέγχου 2022-05-10T18:05:59+00:00

Το σεμινάριο «Βασική Εκπαίδευση στον Εσωτερικό Έλεγχο» έχει συνολική διάρκεια 30 ώρες και υλοποιείται από τη Smart Studies αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με το αντικείμενο του Εσωτερικού Ελέγχου, η κατανόηση της σημασίας και της χρησιμότητάς του σε έναν οργανισμό (ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα), ο σκοπός που εξυπηρετεί στη σύγχρονη διακυβέρνηση, οι βασικές λειτουργίες του και η μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις της ελεγκτικής διαδικασίας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. Η παρουσίαση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου (COSO), οι δεοντολογικές απαιτήσεις για τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι κύριοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο εσωτερικός ελεγκτής και η διαχείρισή τους, καθώς και η πρακτική εφαρμογή μέσω υποδειγμάτων από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι και τα στάδια της διενέργειας και υποβολής της έκθεσης ελέγχου, θα έχουν ενισχύσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευόμενων για την άσκηση του ελεγκτικού έργου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη όλων των ειδικοτήτων διαφόρων οντοτήτων του ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα οποία προορίζονται να στελεχώσουν Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου ή που χρήζουν ενίσχυσης των γνώσεων τους περί των θεμάτων που άπτονται της διοίκησης και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο.

 

Με το πέρας παρακολούθησης του σεμιναρίου εκδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Call Now Button